MVO bij COV

Click to edit

Reikwijdte verslag

Dit jaar brengt COV voor de eerste maal een verslag uit om stakeholders te informeren over de gestelde doelen en de bereikte resultaten van de Nederlandse vleessector op het gebied van MVO. De primaire doelgroep zijn de leden van COV, maar ook overige stakeholders in en rond de sector, ketenpartners en andere geïnteresseerden.
Dit eerste MVO-verslag rapporteert over de periode 2010-2012. Het heeft betrekking op de vleessector: varkensvlees, kalfsvlees, rundvlees, schapen- en geitenvlees. 

GRI


De COV hanteert de richtlijnen van Global Reporting Initiative (GRI). Deze gelden als wereldwijde standaard voor duurzaamheidsrapportages en maken het mogelijk de prestaties van organisaties te vergelijken. De GRI-standaard is tot stand gekomen na een internationaal consultatieproces met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en diverse instanties. De richtlijnen liggen ten grondslag aan de keuze voor de thema’s en onderwerpen in dit MVO-verslag.
Ook zijn de richtlijnen leidraad voor dataverzameling en rekenmethodes van de milieu- en sociale indicatoren. Dit MVO-verslag voldoet aan GRI niveau C, self-declared. De GRI-tabel én verklarende begrippenlijst met gehanteerde definities zijn te vinden op [link].  Onderwerpen en thema’s in dit verslag, zijn mede ingegeven door maatschappelijke ontwikkelingen op economisch, milieu en sociaal gebied in de afgelopen jaren.


Communicatie: Vlees.nlvlees.nl
Een aparte pijler onder het duurzaamheidsbeleid is de communicatie. Om de vele ontwikkelingen op dit gebied breed in beeld te brengen, beschikt de Nederlandse vleessector over een  eigen online platform www.vlees.nl. Op deze site wordt namens de sector invulling gegeven aan nieuws en achtergrondinformatie, met name ook over onderwerpen rond het verder verduurzamen van de veehouderij en de daarop gebaseerde vleesproductie in Nederland. Zo kent de site circa 50 toegankelijke dossiers, mede rond thema’s als Duurzaamheid, Dierenwelzijn, Diergezondheid met gedocumenteerde achtergrondinformatie, waar in dit verslag met links naar wordt verwezen.

Vlees.nl fungeert als interactief platform. Zo kunnen  bezoekers per onderwerp gerichte vragen stellen. De site wordt via de ‘social media’ ondersteund met accounts op Twitter en Facebook, waarmee inmiddels een goede ‘online community’ is gecreëerd.

Maatschappelijk Jaarverslag 2010-2012 cov