Milieu en energie

Grondstoffen

De Nederlandse vleessector brengt  (bij- en afval)producten zo goed  mogelijk tot waarde en gebruikt restproducten uit de keten als grondstof voor andere producten. 

Te denken valt aan verwerking van eiwitten in petfood of het hergebruik van eiwitten. Zo zijn ook resterende dierlijke vetten goed bruikbaar als biobrandstof voor energiewinning. Elektriciteitscentrales hebben dit potentieel ontdekt. Dierlijk vet is bovendien een goede grondstof voor biodiesel. Ook wordt biogas gewonnen uit natte reststromen van dierlijke vetten, die worden samengevoegd met andere organische reststromen uit de agrarische sector en de voedingsmiddelenketen. Dit proces heet co-vergisting. Vrijkomend biogas wordt ingezet voor de opwekking van energie.

De COV neemt deel  in de werkgroep Nevenstromen van de Routekaart Vlees. Deze werkgroep heeft onderzocht hoe nevenstromen uit de vleessector (beter) verwaard kunnen worden. Grondstoffen schaarste en aandacht voor duurzaamheid zijn stappen naar een ‘biobased’ economie. De ‘topsector’ Chemie bijvoorbeeld wil binnen 25 jaar 50% vervanging van fossiele grondstoffen naar grondstoffen uit biomassa. Zo kijkt de vleessector naar bioplastics, chemicaliën, cosmetica, farmaceutische producten en specifieke grondstoffen uit dierlijke organen.  Het onderzoek toonde dat het niet eenvoudig is specifieke toepassingen en afzetmarkten te definiëren. Mede daarom is afgesproken eerst te focussen op nader onderzoek om meer zicht te krijgen op kansrijke toepassingen op langere termijn.

Maatschappelijk Jaarverslag 2010-2012 cov